สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
:: วัดม่วง
:: วัดราษฎร์บำรุง
:: วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
:: วัดศาลาแดง
:: สำนักสงฆ์สวนแสงธรรม
 
  :: โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
  :: โรงเรียนวัดพรหมฯ
  :: โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
  :: โรงเรียนบางเชือกหนัง
  :: โรงเรียนบางไผ่
  :: โรงเรียนวัดศาลาแดง
  :: โรงเรียนบางแคเหนือ
  :: โรงเรียนบางแคเนื่องฯ
  :: โรงเรียนคลองหนองใหญ่
  :: โรงเรียนวัดม่วง
  :: โรงเรียนเพชรเกษม
:: โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

 

.

 

อ่านข่าวต่อ

 
 
 
 
ยุวชนไทยรวมใจเข้าวัด
( อัสสัมชัญ ธนบุรี 29 ส.ค.52 )
กฐินพระราชทานปี 2552
 
 
รูปงานเทศน์มหาชาติ ปี 2552
โครงการปฎิบัติธรรมพระนวกะ
ปี ๒๕๕๒
 
 
ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต โรงเรียนวัด
บุณยประดิษฐ์
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนช่องนนทรี เขตยานนาวา
 
 
 

 

ศาสนพิธ
ความจริงเรื่อง ศาสนพิธี เป็นเรื่องที่มีด้วยกันทุกศาสนา และเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ เกิดตามมาภายหลัง แม้ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน
พจนานุกรมพุทธศาสน
เอกกะ - หมวด ๑ ทุกะ - หมวด ๒ ติกะ - หมวด ๓ จตุกกะ - หมวด ๔ ปัญจกะ-หมวด ๕ ฉักกะ-หมวด ๖ สัตตกะ-หมวด ๗ อัฏฐกะ-หมวด ๘ นวกะ - หมวด ๙ ทสกะ-หมวด ๑๐ อติเรกทสกะ - หมวดเกิน ๑๐
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้มีพุทธานุสสติ คือระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงมี พระคุณอันล้ำเลิศเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษยชาติและสัตว์โลก
ทั้งปวง พระพุทธคุณดังกล่าว
พุทธวิธีชนะความโกรธ
เมตตา มีคู่ปรับสำคัญอย่างหนึ่งคือความโกรธ ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเอง
โพชฌงค์พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
โพชฌงค็นี้ เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยมหลายท่านรู้จักในชื่อที่เป็นบทสวดมนต์ เรียกว่า โพชฌังคปริตร และนับถือกันมาว่าเป็นพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยายเพื่อให
้คนป่วยได้สดับตรับฟังแล้ว
จะได้หายโรค ที่เชื่อกันอย่างนี้ ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปิฏก
คนไทยสู่ยุคไอท
คนไทยสู่ยุคไอที เป็นชื่อที่ได้ตั้งขึ้นใหม่สำหรับหนังสือนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาการนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3 เรื่อง เก่าบ้างใหม่บ้าง ต่างวาระกันมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี ไอทีภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา คนไทยกับเทคโนโลยี